Over Ons

Welkom bij  Rijschool Het KlaverbladNu ook automaat !!!

Er wordt gelest in een VW Polo en een Hyundai i10 automaat
Je kunt bij ons een rijopleiding volgen voor het behalen van het rijbewijs B.
Er wordt gelest in en om Flevoland en in het Gooi.
Wij bieden naast de rijlessen ook theorie ondersteuning.
De lessen worden verzorgd door je instructeur Ron de Burger, bevoegd rij instructeur en tevens de rijschoolhouder.

Persoonlijk

Persoonlijke benadering, betrokkenheid, geduld en lesgeven op jou niveau.
Goede resultaten met mensen die onzeker zijn, “faalangst” maar ook met autistische mensen, ADHD enz.
Wil je informatie dan kun je middels het contact formulier je vragen stellen of even bellen kan natuurlijk ook.
We hopen dat we je snel mogen verwelkomen bij Rijschool het Klaverblad

Voorwaarden

Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van rijopleiding categorie , B  en daarbij behorende CBR praktijkexamens. Zij zijn van toepassing op Rijschool Het Klaverblad, verder genoemd `Rijschool’.

De rijopleiding omvat rijlessen:
a. gegeven door een bevoegde rij-instructeur;
b.  met een tijdsduur van minimaal 60 minuten;
c. die volledig worden benut voor het geven van rij-instructie;
d.  voor cursisten die bevoegd zijn om te rijden;
e. voor cursisten van 16.5 jaar en ouder.

De Rijschool zorgt ervoor dat:
a. de cursist voor de rijopleiding de mogelijkheid heeft een proefles te nemen. Genoemde proefles is gratis indien de cursist kiest voor een lespakket.
b. de uitslag van de proefles binnen 24 uur aan de cursist wordt meegedeeld;
c. de cursist een passende rijopleiding wordt aangeboden;
d. de cursist binnen 14 dagen na het praktijkexamen de eventuele teveel betaalde lesuren van de rijopleiding op zijn/haar rekening krijgt overgemaakt. Dit geldt echter niet wanneer er afgeweken wordt van het geadviseerde pakket.
e. de cursist zo goed als mogelijk tot het CBR examenniveau wordt opgeleid;
f. wanneer in overleg tussen rij-instructeur en cursist overeen is gekomen voor praktijkexamen, deze binnen 14 dagen bij het CBR wordt ingediend;
g. de datum van het praktijkexamen minimaal één week van tevoren aan de cursist wordt bevestigd;
h. de cursist een lesvoertuig ter beschikking heeft tijdens het praktijkexamen. In princiepe zal dit dezelfde auto zijn als waar in is gelest. In geval van calamiteit is de rijschool gerechtigd een vervangende auto ter beschikking te stellen.
i. in geval de instructeur verhinderd is zal de rijles op een nader overeen te komen tijd/dag alsnog gegeven worden zonder extra kosten in rekening te brengen.

De Cursist dient:
a. zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de rijinstructeur wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen);
b. bij niet nakomen van de afgesproken rijles, zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
c. bij verhindering van de afgesproken rijles dient dit minimaal 24 uur van tevoren aan de rij-instructeur te worden gemeld;
d. de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles niet binnen 24 uur na het overeengekomen tijdstip door hem/haar wordt afgezegd (zondag alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend);
e. alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
f. voor de aanvraag van het praktijkexamen: een geldig theoriecertificaat te kunnen voorleggen aan de Rijschool.

Bij gebruikmaking van de actie  moet de cursist de lessen regelmatig blijven volgen zonder veel en lange tussen pauzes anders vervalt de gratis herexamen. De instructeur bepaalt aan de hand van het rij niveau van de cursist of er een examen aangevraagd kan worden. Indien het lespakket volledig opgebruikt is zullener op advies van de instructeur extra lessen gevolgd moeten. Dit in overleg met de cursist.

5.1. De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijopleiding vóór de afgesproken betalingstermijn te voldoen.
5.2. De betaling geschiedt contant,  d.m.v.  overschrijving of via gespreide betaling zoals overeengekomen op deze lesovereenkomst.
5.3. Rijschool is niet gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen.
5.4. Cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum aan de rijinstructeur is voldaan, zonder dat enige aanmaning vereist is.
5.5. Indien cursist na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, zal het bedrag verhoogd met 15% voor incassokosten en invorderingskosten met een minimum van € 100,- laten invorderen door een gerenommeerd incassobureau.
5.6. Bij niet tijdige betaling is Rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken.

6.1. Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld, brengt Rijschool de gemaakte kosten voor eventuele extra rijlessen bij de cursist in rekening.
6.2. De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/zij het praktijkexamen niet kan afleggen, doordat:
a. cursist vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/zij dit d.m.v. een doktersverklaring binnen 7 dagen na examendatum aan Rijschool kan aantonen;
b. een familielid tot en met de tweede graad van de cursist of van de rijinstructeur is overleden binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen wordt begraven of gecremeerd;
c. het lesvoertuig of een gelijkwaardig type op het praktijkexamen niet ter beschikking is;
d. het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. Rijschool zorgt er in dit geval voor dat zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd.
6.3. Indien Rijschool voor de cursist het praktijkexamen heeft gereserveerd dient hij/zij zelf voor de benodigde documenten, genoemd in `artikel 4 suffix f’ zorg te dragen.

Bij aanvraag van het praktijkexamen dient het examengeld overgemaakt te zijn op de rekening van Rijschool of contant te worden voldaan.
Het lesgeld t.b.v.. de losse rijlessen dient na elke rijles te worden voldaan.

1. Indien Rijschool haar verplichtingen niet nakomt kan de cursist zonder kosten stoppen met de rijopleiding. Rijschool zal het verrekenbare tegoed binnen 14 dagen aan cursist betalen.
2. De cursist kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen om medische reden(en) waardoor van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de rijopleiding te continueren. Cursist dient een doktersverklaring te kunnen overleggen. Rijschool zal in dit geval het tegoed, minus betaalde examengelden en administratiekosten met een minimum van € 100,- binnen 14 dagen aan cursist betalen.
3. Rijschool is gerechtigd de rijopleiding te beëindigen, als blijkt dat de verstandhouding tussen beiden de kwaliteit van rijlessen negatief beïnvloedt.
4. Indien cursist de rijopleiding wenst te beëindigen, zal in geen geval terugbetaling plaatsvinden van de gedane betalingen.
5. Indien cursist binnen 3 maanden geen vervolgafspraken heeft gemaakt en Rijschool ook niets meer heeft vernomen van cursist, dan is Rijschool gerechtigd de overeenkomst zonder tegenbericht en zonder retourbetaling te beëindigen.

1. De cursist is niet aansprakelijk voor schaden van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijtest (proefles), rijles en het praktijkexamen.
2. Rijschool is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.
3. Rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties, indien de cursist, ondanks zijn/haar eigen verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

+ Algemeen

Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van rijopleiding categorie , B  en daarbij behorende CBR praktijkexamens. Zij zijn van toepassing op Rijschool Het Klaverblad, verder genoemd `Rijschool’.

+ Rijopleiding

De rijopleiding omvat rijlessen:
a. gegeven door een bevoegde rij-instructeur;
b.  met een tijdsduur van minimaal 60 minuten;
c. die volledig worden benut voor het geven van rij-instructie;
d.  voor cursisten die bevoegd zijn om te rijden;
e. voor cursisten van 16.5 jaar en ouder.

+ Verplichtingen Rijschool

De Rijschool zorgt ervoor dat:
a. de cursist voor de rijopleiding de mogelijkheid heeft een proefles te nemen. Genoemde proefles is gratis indien de cursist kiest voor een lespakket.
b. de uitslag van de proefles binnen 24 uur aan de cursist wordt meegedeeld;
c. de cursist een passende rijopleiding wordt aangeboden;
d. de cursist binnen 14 dagen na het praktijkexamen de eventuele teveel betaalde lesuren van de rijopleiding op zijn/haar rekening krijgt overgemaakt. Dit geldt echter niet wanneer er afgeweken wordt van het geadviseerde pakket.
e. de cursist zo goed als mogelijk tot het CBR examenniveau wordt opgeleid;
f. wanneer in overleg tussen rij-instructeur en cursist overeen is gekomen voor praktijkexamen, deze binnen 14 dagen bij het CBR wordt ingediend;
g. de datum van het praktijkexamen minimaal één week van tevoren aan de cursist wordt bevestigd;
h. de cursist een lesvoertuig ter beschikking heeft tijdens het praktijkexamen. In princiepe zal dit dezelfde auto zijn als waar in is gelest. In geval van calamiteit is de rijschool gerechtigd een vervangende auto ter beschikking te stellen.
i. in geval de instructeur verhinderd is zal de rijles op een nader overeen te komen tijd/dag alsnog gegeven worden zonder extra kosten in rekening te brengen.

+ Verplichtingen Cursist

De Cursist dient:
a. zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de rijinstructeur wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen);
b. bij niet nakomen van de afgesproken rijles, zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
c. bij verhindering van de afgesproken rijles dient dit minimaal 24 uur van tevoren aan de rij-instructeur te worden gemeld;
d. de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles niet binnen 24 uur na het overeengekomen tijdstip door hem/haar wordt afgezegd (zondag alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend);
e. alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
f. voor de aanvraag van het praktijkexamen: een geldig theoriecertificaat te kunnen voorleggen aan de Rijschool.

Bij gebruikmaking van de actie  moet de cursist de lessen regelmatig blijven volgen zonder veel en lange tussen pauzes anders vervalt de gratis herexamen. De instructeur bepaalt aan de hand van het rij niveau van de cursist of er een examen aangevraagd kan worden. Indien het lespakket volledig opgebruikt is zullener op advies van de instructeur extra lessen gevolgd moeten. Dit in overleg met de cursist.

+ Betaling

5.1. De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijopleiding vóór de afgesproken betalingstermijn te voldoen.
5.2. De betaling geschiedt contant,  d.m.v.  overschrijving of via gespreide betaling zoals overeengekomen op deze lesovereenkomst.
5.3. Rijschool is niet gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen.
5.4. Cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum aan de rijinstructeur is voldaan, zonder dat enige aanmaning vereist is.
5.5. Indien cursist na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, zal het bedrag verhoogd met 15% voor incassokosten en invorderingskosten met een minimum van € 100,- laten invorderen door een gerenommeerd incassobureau.
5.6. Bij niet tijdige betaling is Rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken.

+ Praktijdexamen

6.1. Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld, brengt Rijschool de gemaakte kosten voor eventuele extra rijlessen bij de cursist in rekening.
6.2. De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/zij het praktijkexamen niet kan afleggen, doordat:
a. cursist vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/zij dit d.m.v. een doktersverklaring binnen 7 dagen na examendatum aan Rijschool kan aantonen;
b. een familielid tot en met de tweede graad van de cursist of van de rijinstructeur is overleden binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen wordt begraven of gecremeerd;
c. het lesvoertuig of een gelijkwaardig type op het praktijkexamen niet ter beschikking is;
d. het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. Rijschool zorgt er in dit geval voor dat zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd.
6.3. Indien Rijschool voor de cursist het praktijkexamen heeft gereserveerd dient hij/zij zelf voor de benodigde documenten, genoemd in `artikel 4 suffix f’ zorg te dragen.

+ Examengeld en losse lessen

Bij aanvraag van het praktijkexamen dient het examengeld overgemaakt te zijn op de rekening van Rijschool of contant te worden voldaan.
Het lesgeld t.b.v.. de losse rijlessen dient na elke rijles te worden voldaan.

+ Beëindiging rijopleiding

1. Indien Rijschool haar verplichtingen niet nakomt kan de cursist zonder kosten stoppen met de rijopleiding. Rijschool zal het verrekenbare tegoed binnen 14 dagen aan cursist betalen.
2. De cursist kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen om medische reden(en) waardoor van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de rijopleiding te continueren. Cursist dient een doktersverklaring te kunnen overleggen. Rijschool zal in dit geval het tegoed, minus betaalde examengelden en administratiekosten met een minimum van € 100,- binnen 14 dagen aan cursist betalen.
3. Rijschool is gerechtigd de rijopleiding te beëindigen, als blijkt dat de verstandhouding tussen beiden de kwaliteit van rijlessen negatief beïnvloedt.
4. Indien cursist de rijopleiding wenst te beëindigen, zal in geen geval terugbetaling plaatsvinden van de gedane betalingen.
5. Indien cursist binnen 3 maanden geen vervolgafspraken heeft gemaakt en Rijschool ook niets meer heeft vernomen van cursist, dan is Rijschool gerechtigd de overeenkomst zonder tegenbericht en zonder retourbetaling te beëindigen.

+ Aansprakelijkheid

1. De cursist is niet aansprakelijk voor schaden van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijtest (proefles), rijles en het praktijkexamen.
2. Rijschool is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.
3. Rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties, indien de cursist, ondanks zijn/haar eigen verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.